توسعه ،گسترش،رشد اینها کلماتی هستند که برای دستیابی به حقیقت آنها همه ما در تلاشیم.اما قطعا بدون مطالعه و آموزش و تحقیق مداوم ودرادامه تمرین و تلاش مستمر، موفقیت امکان پذیر نیست.

دانش دانه
Bean media

آب، عامل تغییر قهوه!

آب، عامل تغییر قهوه! مواد اصلی تشکیل دهنده ی قهوه آب است، هر میزان که قهوه ی خوبی تهیه کنید یا تجهیزات بسیار ایده الی

ادامه مطلب »