رشد حاصل تغییر است و اشتباه کردن ناگزیر،آنچه مهم است آموختن از خطاها و یادگیری مداوم است.خطاهایمان را پاک کنیم و دوباره بنویسیم.

پاک کن!
Bean media

عادات اشتباه

عادت به هر نحوی که باشد مخرب است خصوصا در انجام وظایف شغلی. درواقع هر مسئله ای که خلاقیت را کاهش دهد و منجر به

ادامه مطلب »